ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานเทคนิคพื้นฐาน (รหัสวิชา 3100-0001)
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือวิชา "งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา 3100-0001" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท ประกอบด้วยความปลอดภัยทั่วไป เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องมือวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ (Layout) งานตะไบ งานเลื่อย งานกลึง งานลับคม งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ และงานประกอบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท ใบงาน และแนวข้อสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ