ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือ "พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ" เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ และไตรโบโลยี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน และนักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์